Term & Conditions

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

*โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันโดยละเอียด

1. The camera is hereby guarantee against manufacturing defect for one full year from date of purchase.
ระยะเวลาการรับประกันกล้องดิจิตอลตามรายละเอียดในใบรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า


2. To effect the guarantee, the online registration on www.fujifilm-xspace.com must be competed within 7 days from data of purchase without any alterations.
เพื่อรักษาสิทธิการรับกระกันในข้อ 1. กรุณาลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ผ่าน www.fujifilm-xspace.com ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

3. Failure to comply with the above conditions will automatically make the guarantee void.
กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่างได้ครบถ้วนจะถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะทันที

4. This guarantee does not cover batteries or flash equipment and accessories not manufactured by FUJIFILM (Thailand) Ltd.
การรับประกันจะไม่รวมถึงแบตเตอรี่ แฟลช และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

5. This guarantee does not cover repair of replacement of part damaged by misuse or as a result of normal war and tear, or if the camera is tampered with, or repaired by any repair organization without the prior consent of FUJIFILM (Thailand) Ltd.
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมการเสียหายของกล้องกาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น กล้องเปียกน้ำ, กล้องตกพื้น เป็นต้น หรือ ในกรณีที่กล้องถูกซ่อมจากบุคคล / บริษัท / ห้างร้านภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

6. This guarantee applies only to Fujifilm brand products imported to Thailand by FUJIFILM (Thailand) Ltd. and sold by FUJIFJILM (Thailand) Ltd. to authorized distributors and/or dealers.
กรรับประกันจะมีผลเฉพาะกล้องดิจิตอลฟูจิที่นำเข้าโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และจัดจำหน่ายโดยห้างร้าน / บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

7. This guarantee is valid international and service must be performed by Fujifilm's authorized distributor listed in the Fujifilm International warranty card Service Leaflet.
International warranty Card จะมีผลเฉพาะประเทศที่ระบุอยู่ในใบรายชื่อของ Fujifilm International warranty Card เท่านั้น