นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อ Fujifilm X100VI

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จําากัด ภายใต้แบรนด์สินค้า “ฟูจิฟิล์ม” หรือแบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมกับฟูจิฟิล์ม (“บริษัท”) โดยบริษัทขอแนะนําให้ท่านอ่านและทําความเข้าใจเอกสารฉบับนี้โดยละเอียดเนื่องจากเอกสารฉบับนี้อธิบายถึงการ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น

เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิสั่งซื้อ Fujifilm X100VI 90th Limited edition ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้งาน หรืออาจจะระบุตัวผู้ใช้งานนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจทําาการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม
(ขึ้นอยู่กับข้อ กําาหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม) ได้แก่

 • ชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เลขที่บัตรประชาชน
 • อายุ
 • Link URL social media

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้งานผ่านกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งของผู้ใช้งาน

3. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสำหรับการลงทะเบียน และ/หรือ
 • เพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาด

4. การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะอยู่ภายใต้การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรการข้อ 4.1 ถึง 4.3
เพื่อจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

4.1 การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เครือบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลและแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริษัทและแต่ละแผนกที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 การกำหนดนโยบายภายในบริษัท
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลการให้การศึกษาแก่พนักงานและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีความคุ้นเคยกับกฎและแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

4.3 การจัดตั้งทะเบียนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการบังคับใช้ข้อจำกัดที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการรั่วไหลการทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

5. ระยะเวลาสําหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าระยะเวลาที่เราเห็นว่าจําเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดเก็บ ยกเว้นในกรณีที่เราถูกกฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลาที่นานกว่านั้น

6. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อ 3. และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการล่วงหน้า
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐให้อำนาจ
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

7. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์แก่บุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มของบริษัท
 • ผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3. เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ จัดสรรสิทธิสั่งซื้อ Fujifilm X100VI 90th Limited edition รวมถึงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการตลาด เป็นต้น
 • เมื่อบริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะดําเนินการเพื่อทําให้ท่านมั่นใจว่าผู้ที่รับข้อมูลไป จะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวภายใต้ขอบเขตของเอกสารฉบับนี้และตามที่กฎหมายกําหนด โดยวิธีการดังกล่าวอาจรวมถึงการเข้าทำสัญญาที่เหมาะสมกับบุคคลภายนอก

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 ในกรณีที่ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้บริษัททราบ

8.2 ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทได้รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

8.3 ท่านสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 • บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพ่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

8.4 ท่านสามารถขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป
 • เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่อาจปฏิเสธคำขอดังกล่าวได้
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

8.5 ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อบริษัทอยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 8.3

8.6 ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความเป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับท่านไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถแจ้งบริษัท เพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้

9.  กรณีที่ท่านพบเห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเอกสารฉบับนี้
ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

10.การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น
จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและขอใช้สิทธิโดยติดต่อมายังบริษัทซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 11. และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอตามสิทธิของท่านในกรณีทีเหตุผลแห่งการปฏิเสธที่เหมาะสมหรือเป็นไปโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลาย ระงับ
ขอให้โอน คัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม
อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการกับท่านบางกรณีได้ ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนด

11. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่อยู่อีเมล ftai-dpo@fujifilm.com